ALAK SURESİ İLK BEŞ AYET VE TEVRAT BAĞLAMINDA İLK İNEN VAHİYLER ÜZERİNE..

İlk inen vahiy bilindiği gibi Alak Suresi’nin ilk beş ayetidir. Şöyledir.

Yaratan Rabbinin adıyla oku!

İnsanı alak (kan pıhtısı, embriyo, ilişik) tan yaratan.

Oku, Rabbin en cömert.

Kalemi/kalemle öğreten.

İnsana bilmediklerini öğreten. (Alak 1-5)

Sonra Kalem Suresi’nin nazil olduğu geçiyor rivayetlerde. İzzet Derveze, Kalem Suresi’nin ilk 4 ayetinin böyle olabileceğini, kalan ayetlerin bir müddet sonra inmiş olabileceğini belirtir. Şöyledir:

Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

Sen Rabbi’nin izniyle mecnun değilsin.

Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. (Kalem 1-4)

Hz. Aişe (r.anha)’den  rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:

“Allah Resulü’ne vahyin başlaması doğru rüyalar görmekle olmuştur. Gördüğü her rüya sabahın aydınlığı gibi aynen çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira mağarasında yalnızlığa çekilir, oradan ailesinin yanına gelinceye kadar sayısı belirli gecelerde ibadet eder ve (ailesinin yanına döndükten bir süre sonra) yine azık alıp mağaraya geri giderdi. Sonra yine Hatice’nin yanına dönüp, bir o kadar zaman için azık tedarik ederdi.” “Nihayet Allah’ın Resûlü bir gün Hira mağarasında bulunduğu sırada Hak (vahiy) kendisine geldi. Ona melek geldi ve “Oku” dedi. O da: “Ben okumak bilmem” cevabını verdi. Hz. Peygamber buyurdu ki: “O zaman melek beni alıp takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bırakıp yine: “Oku!” dedi. Ben de Ona: “Ben okumak bilmem” dedim. Yine beni alıp ikinci defa takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra beni bırakıp yine: “Oku!” dedi. Ben de: “Okumak bilmem” dedim. Beni alıp üçüncü defa sıktı. Sonra beni bırakıp: “Yaratan Rabbinîn adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O, kalemle (yazı yazmayı) öğretendir, insana bitmediğini O öğretti.”(Alak, 96/1-5) dedi.” “Bunun üzerine Allah Resulü yüreği titreyerek korku içinde döndü ve eşi Hatice bt. Huveylid’in yanına giderek “Beni örtünüz, beni örtünüz”dedi. Korkusu gidinceye kadar onu Örttüler. Sonra Hz. Peygamber başından geçenleri Hz. Hatice’ye anlatarak: “Kendimden korktum” dedi. Hz. Hatice: “Hayır, Allah’a yemin ederim ki, Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini görmekten aciz olanların yüklerini çekersin, yoksula verir, hiçbir şeyi olmayana bağışta bulunursun, misafiri ağırlarsın, bir felakete uğrayana yardım edersin” dedi.” “Bundan sonra Hz. Hatice, Hz. Peygamber’i alıp amcasının oğlu Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdüluzza’ya götürdü. Bu zat, cahiliyye zamanında Hristiyan olmuş bir kimse olup İbranice yazıyı bilir ve İncil’den de bazı şeyleri İbranice okur yazardı. O sırada Varaka gözleri sonradan görmez hale gelmiş bir ihtiyar idi. Hatice Varaka’ya: “Amcamın oğlu! Dinle bak, yeğenin neler söylüyor” dedi. Varaka: “Yeğenim, ne oldu, hayırdır?”diye sordu. Hz. Peygamber başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi: “Bu gördüğün, Allah’ın Hz. Musa’ya gönderdiği Nâmus’tur. Keşke senin davet zamanında genç olsaydım! Kavminin seni bu şehirden çıkaracakları zaman keşke hayatta olsam!” “Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Onlar beni buradan çıkaracaklar mı ki?” diye sordu. Varaka da: “Evet, senin getirdiğin bu dava ve mesaj ile gelen herkes, her peygamber, düşmanlığa uğramıştır. Şayet senin davet günlerine yetişirsem, sana elimden gelen yardımı yaparım.” dedi. Çok geçmeden Varaka vefat etti ve o sıralarda bir süreliğine vahiy de kesildi.”(Buharî, Bed’u’l-Vahy,1).

Dikkat edilirse ilk inen iki vahiyde kaleme gayet vurgu yapılmakta. Bir de bir alim olan Varaka ilk inen vahyi duyar duymaz Peygamberimizin (sav) peygamber olduğunu anlıyor. Burada bizlerin iyi odaklanmadığı bir konu var. Nereden böyle hemen bilebildi?! Öyle ki Peygamberimiz bile tam iddialı değildi, ne olduğunu tam anlamamıştı, o nasıl böyle bildi. Bütün bunlar ilk inen vahiyde bazı ipuçları olduğunu düşündürüyor. Bu ilk inen ayetlerde hemen anlaşılacak bir nokta olmalı. 

Gerçekten de Tevrat’ta Yasa’nın Tekrarı 18: 18-19 şöyledir:
‘Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma/adımla konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım.

Bir de Tevrat’ta “qara besem Yhvh” ifadesi gayet kullanılan bir ifadedir. Qara fiili İbranice’de okumak anlamına geldiği gibi, yalvarmak, çağırmak gibi anlamlara da geliyor ve genelde bu diğer anlamlarında kullanılıyor. Yhvh ifadesi de İncil’de Rabb diye çevrilen bir ifade. Hasılı bilenler için güçlü ipuçlarıyla dolu bir bir başlangıç Alak Suresi aslında. Peşine gelen Kalem Suresi de bunu iyice vurguluyor.

Öte yandan şu da dikkat çekici.  FiZilal Tefsiri’nde şöyle denilir:

Bu gerçeğin yanısıra, öğretme gerçeği, Rabbin insanı “Kalemle” öğretme gerçeği ortaya çıkmaktadır. Çünkü kalem eskiden olduğu gibi bugün de, insan hayatına en geniş ve en derin etkiyi yapmış ve yapan öğretim aracıdır. O zamanlar bu gerçek şu anda bizim gördüğümüz ve insan hayatında bildiğimiz biçimi ile bu açıklıkta değildi. Ama yüce Allah kalemin değerini biliyor ve insanlığa gelen en son kutsal mesajın inmeye başladığı ilk anda ve Kur’an’ın ilk suresinde kalemin önemine dikkatleri çekiyordu. Halbuki bu kutsal mesajı getiren peygamber kalemle yazabilen birisi değildi.Şayet Hz. Muhammed bu Kur’an’ı kafasından uydurmuş olsaydı, şayet bu Kur’an vahiy ürünü olmamış olsaydı ve eğer onun getirdiği çağrı kutsal mesaj olmamış olsaydı, kalemin önemini vurgulayan bu gerçek daha ilk anda kesinlikle ortaya çıkamazdı.

Saniyen; “Yaratan Rabbi’nin adıyla oku” ne demektir konusu genelde şöyle tefsir edilmiştir: Yaratan Rabbi’nin adıyla Kuran’ı okumaya başla. Nitekim 5. inen sure olan Fatiha’da “Rahman Rahim Allah’ın adıyla” denilmektedir. Bu da Tevrat’ta geçen bir konudur.  Bknz

Hasılı, gittikçe artan bir oranda iş Tevrat ve İncil’e odaklı olacaktır. Lakin bir de şu var ki, gayet de üstü örtülü bir şekilde. Öyle ki tefsirlerde bu işe daha yeni yeni sıra gelmiştir.

İLK İNEN VAHİYLER HAKKINDA BAZI AÇIKLAMALAR

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız