BELED VE DUHA SURESİ’NİN YERİNE DİKKAT

Fecr 10. inen sure, Beled 35, Şems 26. Fakat mushafta peşpeşe yer alıyorlar. Bir de dikkat çeken şu ki fecrden sonra güneş çıkar. Araya da Beled suresi konulmuş adeta. Çünkü fecr belli bir yerde doğuyor.. Peki başka tenasüb var mı bu sureler arasında? Dikkat edilirse; Fecr Suresi’nde on geceye yemin edilir. Bu on gece, Zilhiccenin ilk onudur, Ramazan’ın son onudur diye tefsirler var. Zilhiccenin ilk onu tefsirlerde Hz Musa’ya vahyin verildiği zaman olarak geçer (bknz Araf 142) Ramazan’ın son onu da Hz Muhammed’e.. Çifte ve teke yemini de bunlara gidebilir. Nitekim Tin Suresi’nde de “Sina dağına ve bu emin beldeye” denilmekteydi. Dolayısıyla Fecr 4’teki “geçen geceye” kısmı da geçen cahiliyyeyi ifade eder, vahiy ışıktır, artık doğacaktır. Beled Suresi’nde zaten iş Mekkeye sabitleniyor. Sonra Şems (güneş) suresi geliyor. Bir başka dikkat çeken konu ise Tevrat’ta vahye işaret olmak üzere “Faran dağından parladı” (YasanınTekrarı 33: 2) denilmesi. Burada iş daha üst bir zeminde böyle ifade ediliyor adeta. Bir de şu dikkat çekiyor ki; Beled 3. ayette “babaya ve oğula” deniliyor. Yeşaya 9: 6’da “bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak” diye başlayan bir bölüm vardır. Hristiyanlar bu Hz İsa’dır der. Hz İsa ise Meryemoğlu İsa’dır. Yani “baba ve oğul” denildiğinde bu ona uymaz ama Hz Muhammed’e uyar.

Konu hakkında geniş açıklama

 

Yani denilebilir ki Yeşaya’daki o pasajda da iki kişiden bahsedilmekteydi, işte ikincisi geldi. Burada Hz İsa ile Hz Muhammed, öbür türlü Hz Musa ile Hz Muhammed ikili bir sınıf yani çift oluyor. (aleyhimus selam) Ama Musa ve Harun vardı, İsa Meryemoğlu İsa, buralarda Hz Muhammed farklı, yani tek oluyor. Bunlar da dikkat çekici. Özelikle de sureler peşpeşe olunca.

Öte yandan Duha Suresi’nin yeri de düşündürücü

Duha Suresi, belli bir süre vahyin kesilmesinden sonra gelmiştir. Denilmiştir ki Fecr Suresi’nden sonra vahiy kesildi. Yine denilmiştir ki, Müddessir Suresi’nden sonra kesildi, Necm Suresi’nden sonra kesildi (bknz Kuran Yolu Tefsiri) Yani nüzül sırası mutlak değil. Lakin Leyl (Gece) Suresi’nden sonra kesilmediği belli. Fakat mushafta ondan sonra geliyor Duha (Kuşluk vakti) Suresi. Gece’den sonra gündüz gibi.. Zaten Duha Suresi de “Kuşluk vaktine.. Ve durulduğu/ karanlık iyice çöktüğü zaman geceye..” diye başlıyor ki bu da güzel bir insicam. İnşirah Suresi de zaten nüzül sırasında da mushaf sırasında da Duha’dan sonra geliyor ve teskin boyutu orada da gözüküyor.

Öte yandan, mushaftaki sure akışında Şems (Güneş) sonra Leyl, Leyl’den sonra Duha da ayrı bir insicam. Gece gündüz şeklinde devam eden tabii akışı çağrıştırıyor. Zaten bu surelerin girişinde de gece ve gündüz çağrışımları var ayrıca.. Vahyin de bu ışık boyutu vurgulanıyor, ayrı.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız