FETİH SURESİ-ALT OKUMA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Fetih Suresi, Hudeybiye Barışından sonra/o sıra indirilmiş. Bu sure indiği sırada fetihler, ganimetler vs. söz konusu değildi, lakin ayetler müthiş bir şekilde bunları vurgular. Ve süreç de tamamen öyle olmuştur. Hudeybiye Barışı, Hayberin fethi, daha sonra Mekke’nin fethi.

Ve daha sonra da artarak devam eden süreçte İran’ın, Mısır’ın, Suriye’nin fethi vs.

Ganimet ve fetihlerin surede çokça vurgulanması bunlara işaret elbette. Lakin biz başka bir işaret de olabileceğini düşündük; rakamlarla.. Önce Kuran’daki sıralarına baktık ayetlerin, oradan bir şey çıkmadı. Ama ayetlerin sondan sıralarına bakınca gayet anlamlı bir tablo çıktı.

……………………

1-Doğrusu biz sana apaçık bir fethi açtık. (Sondan 1652. ayet)

1 652  642 Nihavent savaşı-İran’ın fethi noktasında son büyük savaş, İskenderiye’nin Fethi-Mısır’ın Fethi’nin tamamlanması.

3-Ve Allah sana -aziz bir zafere- yardım eder. (Sondan 1650. ayet)

1 650  640 Mısır’ın fethi başlar. 651 İran’ın fethi tamamlanır.

10-Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir. (Sondan 1643. ayet)

1 643   644 Hz Osman’a biat edilmesi

Ayette bahsedilen biat, Hz Osman’ın Mekke’ye elçi olarak gönderilip gecikmesi ve dolayısıyla da öldürüldüğü zannı üzerine yapılmıştır. Yani sözkonusu biatta Hz Osman bulunmamış, Peygamber onun yerine elini komuştur.

15-Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar: “Bırakın biz de arkanıza düşelim.” diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: “Bizi kıskanıyorsunuz.” diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir. (Sondan 1638. ayet)

1 638  628 Hayber’in fethi

Sözkonusu ayet dolayısıyla Hayber’in fethinde sadece Hudeybiye’de bulunanlar ganimet almıştır.

16-Geri bırakılmış olanlara de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. (Sondan 1637. ayet)

1 637  636 Kadisiye

18-Andolsun o ağacın altında sana bey’at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş de üzerlerine güven indirmiş, onlara pek yakın bir fetih isabet ettirmiştir. (Sondan 1635. ayet)

1 635   634 Hz Ömer’e biat edilmesi, 636 Yermük-Kadisiye

Hz Ömer’in, ayette bahsedilen ağacı, çok fazla itibar edildiği için kestirdiği rivayet edilir, şirk tehlikesinden dolayı.

19-Ve alacağınız birçok ganimetler. Allah aziz ve hakim olandır. (Sondan 1634. ayet)

1 634   635 Fihl Savaşı-Şam’ın fethi

20-Allah size, alacağınız birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir ayet/işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin. (Sondan 1633. ayet)

1 633   634 Ecnadin Savaşı-632 Yemame Savaşı (Ebu Bekir dönemi)

21-Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah’ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir. (Sondan 1632. ayet)

1 632   642 Mısır ve İran’ın fethi

22-Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. (Sondan 1631. ayet)

1 631   630 Tebük Seferi-Bizans ordusu geri çekilmiş savaş olmamıştır.

24-O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke’nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı görendir. (Sondan 1629. ayet)

1 629   630 Mekke’nin fethi, 628 Hudeybiye

 25-Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram’ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Şayet kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları ezmeniz suretiyle onlardan size bir eza, cefa isabet edecek olmasaydı, bilmeden.. -çün Allah rahmetine dilediğini dahil eder- Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. (Sondan 1628. ayet)

1 628   629 Umretül Kaza. Engellenen umre bu yıl gerçekleşir.

Peygamber, Müslümanların Mekke’ye gittiklerini, Kabe’yi ziyaret ettiklerini görür rüyasında ve buna güvenerek yaklaşık 1000 kişilik bir grup halinde Müslümanlar, Medine’den Mekke’ye gelir ama şehre alınmazlar. Yapılan antlaşmada seneye ziyaret edebilecekleri hükmü yer alır.  

27-Andolsun ki Allah, elçisini -rüyayı- hak/gerçek ile doğru çıkardı. Allah dilerse/İnşallah siz, güven içinde Mescid-i Haram’a gireceksiniz, başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan..  Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih verdi. (Sondan 1626. ayet)

1 626    636 Yermük Savaşı

……

Yermük Savaşı Kudüs’ün fethinin önünü açmıştır.

………..

Tufeyl bin Amr, Peygamberimiz Mekke’nin fethinden sonra Huneyn’de Hevâzinlileri bozguna uğratıp Tâif üzerine yürümek istediği sırada, oğlu Amr ile giderken bir rü’yâ gördü. Rü’yâsında, başı tıraş ediliyor, ağzından kuş uçuyor ve bir kocakarı onu karnına sokuyor, oğlu da onu arıyordu.

Bu rü’yâsını arkadaşlarına anlattı. Onlarda:

– Hayırdır inşaallah, dediler.

– Bu rüyâyı kendim şöyle yorumladım:

Başın tıraş edilmesi, başın kesilmesi demektir. Ağızdan kuşun çıkması rûhun çıkmasıdır. Kocakarının karnına alması, toprağın içine gömülmektir. Oğlumun beni araması da savaşta yaralanacağına ve sonradan onun da şehîd olacağına alâmettir. Ben şehîd olacağımı umuyorum. 

Gerçekten, Tufeyl bin Amr, Yemâme savaşında şehîd oldu. Oğlu da bu savaşta ağır yaralandı. Yermuk savaşında da şehîd oldu.

………

NOT: Burada açtığımız parantezler, işin çapını ve gelişimini vurgulamak bakımındandır, “mucize gösterme” “hüküm çıkarma” bakımından değil. Çünkü o zaten yaşanmış görülmüştür. Lakin bunlar da farkına vardıran nüanslar olabilir.     

Bir cevap yazın

*
= 5 + 6