“KİTAB-I MÜBİN” NE DEMEKTİR?

Ayetlerde Kuran için kitabün mübinün ya da ElKitab ulMübin ifadesi geçer. Bu ifade, apaçık bir kitap, apaçık kitap demek. Bundan dolayı da hemen anlaşılacağı gibi bir izlenim oluşuyor. Hatta tefsire ne gerek var gibi bir izlenim bile oluşabilir. Bu bakımdan da bir izah gerekebilir. Acaba apaçık bir kitap ne demektir? “Hiç izaha gerek duymayan, bir bakışta anlaşılan” mı demek? Halbuki Kuran’da beş vakit namaz dahi tek tek sayılmaz, konular içiçe bir anlatımla işlenir, herşey belli bir üstlükte işlenir. Bir konuyu iyice anlamak için o konuyla ilgili bütün ayetlere bakma gerekir, nüzül sebeplerine bakmak gerekir, ayetlerde nesh vardır vs. Bunlar ise kapalılık alameti hep. Elbette tekraren işleniyor herşey böylece de apaçıktır denilebilir. Öyle ki cenneti, cehennemi, Adem’i, İblis’i, Musa’yı, firavunu, Allah’ın sıfatlarını duymamazlık edemezsiniz.

Lakin yine de apaçık kitap ifadesinin yönünün belirlenmesi gerekiyor gibi.. Bu ifadenin geçtiği ayetlere şöyle bir bakalım:

“Ey kitap ehli! Kitap’tan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve çoğunu da geçen peygamberimiz size geldi. Gerçekten size Allah’tan bir nur ve açık bir Kitap geldi.” (Maide 15)

Yusuf 1. ayette de “Elif Lam Ra, işte bunlar apaçık kitabın ayetleridir” denilir. 

Şuara 2, Neml 1, Kasas 2, Zuhruf 2, Duhan 2. ayetlerde kitabı mübin ifadesi geçer. Hicr 1, Yasin 69’da ise “Kuran-ı mübin” ifadesi geçer.

Dikkat edilirse bu ifade önce ehli kitaba söyleniyor, sonra da kıssa yoğunluklu surelerin başında geçiyor. Buradan anlaşılan nedir? Buradan, Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içerici ve düzelticiliği bakımından “apaçık bir kitap” olduğu anlaşılır değil mi? Nitekim de bu konuya yoğunlaşıldığında böyle olduğu görülüyor.

Öte yandan, Levhi Mahfuz için de kitabı mübin tabiri geçer. (bknz Yunus 61, Enam 59, Hud 6, Neml 75, Sebe 3) Nitekim Kuran’ın da oradan indiği belirtiliyor. Bu ise Kuran’ın her devirde mana bakımından, ufuk bakımından ihtiyaçları karşılaması noktasında beliriyor. Velakin sadece “apaçık bir kitaptır” diyerek değil, işin üstüne düşerseniz..

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız