MESİH NEYE ÇAĞIRIYORDU?

Kuran’da Hz İsa’nın “benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” dediği geçer sürekli. (Ali İmran 51, Maide 72, 117, Zuhruf 64)

İncillere baktığımızda ise Allah’tan babam ve babanız diye bahsettiği görülüyor. Burada bir söz çevirmesi olduğu düşünülebilir. Her ne kadar “mecazen demiştir” de denilebilirse de bu tarz bir mecaza dair hiçbir ipucı yok Kuran’da hatta Yahudi ve Hristiyanların “Allah’ın oğullarıyız” ifadesi eleştirilir. (bknz Maide 18)

Bir de şu var ki acaba Mesih “Allah’a ibadet ediniz” derken ne kastediyordu? Puta tapmayınız, namaz kılınız.. gibi şeyler mi? İncil’lere bakıldığında riyadan ve paraya kulluk etmemekten çok bahsedildiği görülüyor. Bu da İslami bakımdan da önemli ve özellikle de günümüzde altı çizilecek bir mesaj.

Matta 6. bölümden bazı kısımlara dikkat:
1 “Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız’dan ödül alamazsınız.
2 “Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 3 Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. 4 Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”5 “Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. 6 Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

14 “Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. 15 Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.”

24 “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.”   

31 “Öyleyse, ‘Ne yiyeceğiz?’ ‘Ne içeceğiz?’ ya da ‘Ne giyeceğiz?’ diyerek kaygılanmayın. 32 Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. 33 Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. 

Beri yandan namaz da gerekiyor elbette ve İncil’de bunun olduğu pek söylenemez. Kuran’da daha beşikteyken “Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti.”(Meryem 31) der Mesih.

İncil’de ise bir tek çok dara düşünce secde ettiği açıkça geçer İsa’nın.. Sadece yakalanıp çarmıha gerilmeden hemen önce geçer. Şöyle ki: Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. “Baba” dedi, “Mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.” (Matta 26: 39) 

Buna karşın onun önünde yere kapanan hastalara şifa verir ve onlara bir şey demez. Mesela Luka 8’deki şu bölüme dikkat:

40 Karşı yakaya dönen İsa’yı halk karşıladı. Çünkü herkes O’nu bekliyordu. 41 O sırada, havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa’nın ayaklarına kapandı, evine gelmesi için yalvardı. 42 Çünkü on iki yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi.
İsa oraya giderken kalabalık O’nu her yandan sıkıştırıyordu. 43 On iki yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı; ama hiçbiri onu iyileştirememişti. 44 İsa’nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi.
45 İsa, “Bana kim dokundu?” dedi.
Herkes inkâr ederken Petrus, “Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor” dedi.
46 Ama İsa, “Birisi bana dokundu” dedi. “İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim.”
47 Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa’nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde, O’na neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. 48 İsa ona, “Kızım” dedi, “İmanın seni kurtardı. Esenlikle git.”

Buna benzer çok sahne vardır. Ama İsa hiç bana eğilmeyin demez. Hatta ona tapılması daha beşikteyken olur. Yıldızbilimciler Yahudilerin kralı doğacak diye o bölgenin kralı Hirodes’in yanına gelirler. Matta 2. bölümde geçer olay. Sonrası şöyle:

7 Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. 8 “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” diyerek onları Beytlehem’e gönderdi.
9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda[b] görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. 10 Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. 12 Sonra gördükleri bir düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.

Lakin mesela Matta 4’te yalnız Rabbe tapınma gereği belirtilir. Şöyle ki:

8 İblis bu kez İsa’yı çok yüksek bir dağa çıkardı. O’na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, 9 “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim” dedi.
10 İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.”

Örneğin mesela Petrus’la ilgili sahnede birisinin yere kapanması hemen uyarı alır. Şöyle ki:

Eve giren Petrus’u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, “Kalk, ben de insanım” dedi. (Elçilerin İşleri 10: 25-26)

Yani buralarda “İsa’nın tanrılığına çalışılmış” İncil metninde.. Yine dikkat çeken, Hristiyanlarda namaz ibadetine pek rastlanmaz. Çünkü İsa’nın bunu yaptığı “gizlenmiştir”

Dolayısıyla “Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır” (Müslim, Îmân 134) hadisinin de Hristiyanlık bazında “çok boyutlu olarak” gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

 

Konu hakkında video açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız