NE RAZİYMİŞ…

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Razi şöyle diyor diye örnek gösterilen ama aslında öyle olmayan durumlar…

BİRİNCİ DURUM:

Razi, içine sindirememiş.. Orada hiç geçmediği halde çocuğa katil demiş..

Halbuki Razi şöyle diyor:

“Ayetin zahiri, Hz. Musa’nın, bir nefse mukabil, olmaksızın (kısasen öldürülme durumu hariç) Hızır’ın bir cana kıymasını yadırgadığına delâlet eder. Halbuki durum böyle değildir, çünkü maktulün kanı bazan herhangi bir sebepten dolayı helâl olabilir. Bunun cevabı ise öldürme hususundaki en kuvvetli sebebin kısas olduğudur.”

Bu bölüm neden Musa (as), Hızır’a sadece “bir cana karşılık olmaksızın bir cana mı kıydın?!” dedi, diğer haklı öldürme sebeplerini zikretmedi sadedindeki tuhaf bir açıklamadır. Videoda geçtiği şekilde değildir.

Sonra şöyle demektedir Razi:

“İkinci meselede böyledir. Çünkü, o çocuğun hayatta kalması, ana-babası için, gerek dinleri gerekse dünyaları bakımından bir mefsedet olacaktı. Belki de o âlim, : oğlanı öldürmesinden dolayı meydana gelecek olan zararın, ana-babası için sözkonusu olan o mefsedetlerden ötürü ortaya çıkacak zarardan daha az olacağını vahiy yoluyla anlamıştı. İşte bundan dolayı onu öldürmeye yöneldi.”

……

Meğer o da buradan almış

……

İKİNCİ DURUM:

Razi, “benim yorumumun Arapçada karşılığı olmayabilir..” demiş. “Süleyman atların bacaklarını kesmedi, meshetti” demiş.. Ondan önce kimse demediği halde zorlama yorum yapmış.. (!)

Razi şöyle demiştir:

“Ekseri âlimler ise bunun, “O, o atların ayaklarını ve boyunlarını kılıçla meshetti, yani kesti” manasında olduğunu söyleyerek şöyle demişlerdir: “Hz. Süleyman (a.s) o atlara bakmakla oyalandığı için, ikindi namazını kaçırınca, o atların tekrar getirilmesini isteyip, Allah’a yaklaşmak (kurban) maksadıyla, onların boyunlarını ve ayaklarını kesti.” Bence bu da uzak bir izahtır.”

Dediğinin Arapçaya uygun olmadığını değil, tam tersi uyduğunu söylemektedir Razi. Şöyle:

“Eğer bu ifade, “O onları kesti” manasında olsaydı, o zaman, “Başlarınızı meshedin” ayetindeki “mesh” de kesme manasına olurdu ki, bu hiç kimsenin söylemediği birşeydir. “Kılıçla onun başını mesnetti” ifadesi kullanılsa bile, bundan o kimsenin boynunun vurulduğu manası anlaşılır. Fakat eğer, “kılıç” lafzı yer almazsa, o zaman “mesh”den kesinlikle kesmek ve vurmak manası anlaşılmaz”

Öte yandan bunu Taberi daha önce söylemiş, hem de İbni Abbas’tan nakille. Taberi Tefsiri’nde şöyle geçmekte:

Süleyman: “Onları bana geri getirin.” dedi. Atlar gelince de bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı.Bu ayeti kerime iki şekilde izah edilmiştir. Birincisi mealde verildiği şekildedir. Bu izah şekli Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilmektedir. Taberi de bu görüşü tercih etmiş ve daha sonra zikredilecek olan görüşte beyan edildiği gibi, Hz. Süleyman’ın durup dururken, Allah’ın kendisine vermiş olduğu atlan kesmesinin öyle bir peygambere yakışmayacağını söylemiştir.
Bu âyet-i kerimeyi, Katade, Süddî ve Hasan-ı Basrî ise şu şekilde izah etmişlerdir. “Süleyman, kendisini namazdan alıkoyan atların tekrar kendisine getirilmesini emretmiş ve onların ayaklarını kesip boyunlarını vurdurmuş”

Youtube Hesabımız