ZİKRİ BİZ İNDİRDİK ONUN KORUYUCUSU DA BİZİZ İFADESİ, HİCR SURESİ 9. AYETİN TEFSİRİ

Hicr Suresi 9. ayette “Hiç şüphesiz zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz” denilmekte. Bu ifade öncelikle Kuran’ı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz şeklinde anlaşılmakta. Bazıları ise işi iyice daraltıp “indirilirken şeytan ona bir şey katamaz” gibi düşünmekte. Halbuki “batıl önün ne önünden ne ardından gelebilir” (bknz Fussilet 42) diye ayet var. Demek ki her türlü korunacak..

Saniyen, zikir kelimesi, hatırlama, anma gibi anlamlara geliyor. Ayetlerde Kuran ve Tevrat için zikir ifadesi geçer. Bunun en mühim sebebi de herhalde önceki peygamberlerden gayet bahsedilmesidir bu kitaplarda. Öte yandan, bilindiği üzere Kuran’da Tevrat’ta geçen pek çok konu geçiyor ve düzeltiliyor ya da onaylanıyor. Örneğin Hicr Suresi’nde geçen İblis kıssası, İbrahim ve Lut kıssası gibi konular bu çerçevededir. Tevrat’ta bu kıssalar tahrifat doludur, eklemeler, çıkarmalar vardır. Kuran bunları düzeltiyor, dolayısıyla burada da bir tür koruma gerçekleşiyor. Beri yandan, bunların pek çoğu da örtük. Yani gayet araştırma vs sonucu çıkıyor. Yine denilebilir ki; bu gayet araştırma sonucu çıkması gibi durumlar da Kuran’ın Levhi Mahfuzdan gelişini hatırlatıyor, yani o açıdan bir zikir. Bu yönde hatırlayışı sağlayan başka konular da var. Ya da genel olarak ayetleri daha güçlü bir şekilde hatırlatıyor bu süreçler. Elbette ayetin temel anlam “Kuran’ın korunması” olmakla birlikte buradaki “zikri biz indirdik onu koruyacaklar da biziz” ifadesi çok boyutlu gözüküyor.

Bu çerçeveye açılan bir diğer nokta ise surenin ilk ayetidir. Şöyledir: “Elif LamRa bunlar Kitab’ın ve apaçık bir Kuran’ın ayetleridir” (Hicr 1) Buradaki Kitab ifadesi ile Tevrat ve İncil’in kastedildiği söylenmiştir. (bknz Taberi) Yani Kitab’ın ve Kuran’ın ayetleri olarak zikrediliyor ayetler.. Böylece koruma gerçekleşiyor. Yine şu dikkat çekiyor ki sure Elif lam Ra diye başlamakta. Kuran ve Tevrat’ın Arapça yazımında sadece bu harfler ortaktır.

Şöyle ki;  القرآن   التوراة

Elbette ayetteki Kitab ifadesiyle ana kitab, yani levhi mahfuz da anlaşılır ve anlaşılmalıdır bizce. Fakat o da bununla gayet alakalı, görüldüğü kadarıyla..

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız